แ้จ้งข่าว >>>

แจ้งข่าว >>>

          ฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี กำลังใกล้เข้ามาแล้ว เมล็ดข้าวพันธุ์ดี มีพร้อมหรือยัง ขณะนี้ ทางศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม ยังมี ข้าวพันธุ์ดี พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 อีกประมาณ 10 ตัน ท่านไดสนใจ ติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม โทร. 0 5329 7323 ยินดีให้บริการ หรือ ติดต่อที่ นายปริญญา สวนดี ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็กได้โดยตรง โทร. 0871892182

 

แจ้งข่าว >>>

          สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือทำการปรับปรุงข้อมูล แก้ไข ข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน และเวลาราชการ

 

             วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม เกษตรอำเภอ ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว ร่วมเปิดพิธี การขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2557 โดยมี นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ทั้งนี้ ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการ ทำ MOU รับซื้อข้าวไรท์เบอรี่ อินทรีย์ กับสหกรณ์การเกษตรบ้านธิ

                    สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ นำโดยนางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม เกษตรอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยนางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ริม นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขต) และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่ริม จัดนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นประดับประเทศ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

                   วันที่  6 สิงหาคม  2557  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมืองแก้ว    ร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว          จัดอบรมกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้การทำเชื้อไตรโคซาน  จากเปลือกหอยเชอรี่  ณ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยมีนายประจวบ  กันธิยะ  นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  มีนายฐานพัชร์  เลิศจารุอนันต์ นวส.ชำนาญการ (แทนเกษตรอำเภอ)  ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม

                    วันที่   5  สิงหาคม   2557  เวลา  09.00 น.    นางศิริพันธ์    วิรัตน์เกษม    เกษตรอำเภอแม่ริม    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม    ร่วมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า สร้างฝาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนบ้านกาดฮาว  หมู่ 4 ต.สะลวง  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่       โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงให้การสนับสนุน

                     วันที่   4  สิงหาคม   2557  เวลา  09.00 น.    นางศิริพันธ์    วิรัตน์เกษม    เกษตรอำเภอแม่ริม    มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม   ร่วมกับ อกม. เข้ารับฟังการชี้แจงให้ความรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับ อกม. ตามโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขี้เหล็ก  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่     

                     สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม  นำโดยนางศิริพันธ์  วิรัตน์เกษม เกษตรอำเภอแม่ริม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ร่วมกันทำปุ๋ยหมักไม่พริกกลับกอง สูตร “วิศวกรรมแม่โจ้ 1”   ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังป้อง  หมู่ที่ 6          ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่      โดยการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม

                    วันที่   28  กรกฎาคม   2557  เวลา  08.30 น.    โดยนางศิริพันธ์    วิรัตน์เกษม    เกษตรอำเภอแม่ริม    และนายยรรยง  อุดมพันธ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม    ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  ต.แม่แรม  ในพื้นที่  30 ไร่ พันธุ์ไม้ท้องถิ่นจำนวน  17  ชนิด   

                   วันที่ 15  กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. นางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม  เกษตรอำเภอแม่ริม ร่วมกับนางรัชนีวรรณ์   เป็งพรม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ   ให้การต้อนรับคณะดูงาน จากสำนักงานเกษตรอาเภอสันกำแพง   เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมตตานารี (วัดป่าดาราภิรมย์) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

                   วันอาทิตย์ที่  6 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 – 15.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม โดยนางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม  เกษตรอำเภอแม่ริม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ร่วมจัดนิทรรศการลดต้นทุนการผลิต และการจัดการศัตรูแมลงและโรคพืช  การใช้และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมและลดต้นทุนการผลิต  และแจกปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชสวนครัว ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมงาน “คืนความสุขสู่ประชาชน”  ณ  กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

                   สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม   นำทีมโดยนางศิริพันธ์  วิรัตน์เกษม   เกษตรอำเภอแม่ริมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ร่วมกันขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าและเชื้อบิวเวอร์เรียเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรและเกษตรปลอดภัย แจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้สนใจและผู้มาขอรับบริการด้านการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม

                    สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม   นำทีมโดยนางศิริพันธ์  วิรัตน์เกษม   เกษตรอำเภอแม่ริมและนางศิริพร  หงษ์ทอง  จพง.การเกษตรชำนาญงาน   นำกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่   เข้าร่วมแข่งขันการประกวดส้มตำลีลา  ในการงานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่

                 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม  นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ริม  เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในงานวันมะม่วงประจำปี 2557  (ครั้งที่ 5)  ระหว่างวันที่   18 – 20     มิถุนายน  2557  ณ  ลานจอดรถบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม

                วันที่ 17  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 น.  นางศิริพันธ์  วิรัตน์เกษม  เกษตรอำเภอแม่ริม  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางศิริพร หงษ์ทอง, นายฐานพัชร์  เลิศจารุอนันต์  และเจ้าหน้าที่ สนง. ร่วมดำเนินการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว

                   วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นายยรรยง อุดมพันธ์ นวส.ชานาญการ ร่วมกับนายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล นวส.ชานาญการ สานักงานเกษตรอำเภอแม่ริม และวิทยากรศูนย์วิจัยพืชไร่ จัดอบรมการผลิตถั่วเหลืองเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้กับเกษตรกร ต.แม่แรม อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

                  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม เกษตรอำเภอแม่ริม ร่วมกับประมงอาเภอ มอบพันธุ์ปลาให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน สาหรับนักเรียนในการประกอบอาหารกลางวัน

 

           

         

          

      

 
ข่าวย้อนหลัง  หน้า  5  4  3  2  1